Re­zul­ta­ti ra­da Par­la­men­ta i Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra BiH lo­ši, ve­ći­na se ra­spa­la

Prema iz­vje­štaju Centra civilnih inicijativa, nakon obavljenog mo­ni­to­rin­ga ra­da Par­la­men­ta i Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra BiH za prvih de­vet mje­se­ci ove go­di­ne, na­gla­še­no je da je do­šlo do zas­to­ja go­to­vo svih po­zi­ti­vnih tren­do­va.

- Odno­si su po­re­me­će­ni i u Pred­sje­dniš­tvu, Par­la­men­tu, pa i u Sa­vje­tu mi­nis­ta­ra, a vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja pra­kti­čno i ne pos­to­ji - izja­vi­la je ko­or­di­na­tor za me­di­je CCI-a Ana Lu­čić.

Kon­sul­tant CCI-a Ivi­ca Ća­var ka­zao je da su za de­vet mje­se­ci u Par­la­men­tu BiH usvo­je­na sve­ga če­ti­ri za­ko­na što je naj­lo­ši­ji re­zul­tat na pla­nu za­ko­no­da­vnih akti­vnos­ti u posljednja tri man­da­ta Par­la­men­ta, odno­sno 12 go­di­na.

U CCI-u za­go­va­ra­ju pro­mje­nu Izbor­nog za­ko­na i to ne sa­mo u prav­cu re­ali­za­ci­je odlu­ke Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va, već i do­no­šenju me­ha­ni­zma za ot­klanjanje blo­ka­da sis­te­ma. To po­dra­zu­mi­je­va uvo­đenje mo­gu­ćnos­ti ra­spi­si­vanja van­re­dnih izbo­ra jer je stav CCI da je ne­do­pus­ti­vo da in­sti­tu­ci­je bu­du za­robljene stra­na­čkim su­ko­bi­ma, a gra­đa­ni ta­oci i žrtve tih blo­ka­da.

Preporučujemo